LICEUL TEORETIC DUMBRAVENI

PREVEDERILE OMENCS  nr. 3247/2017  PRIVIND APROBAREA CALENDARULUI ŞI A METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 ANEXA 2

  

Condiții de înscriere în învățământul primar

      Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Înscrierea copiilor menționați la mai sus în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.


      În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

      Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada 27 februarie-14 martie 2017
(4) Părinții copiilor menționați la art. 6 alin. (1) și (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. Depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se va realiza evaluarea.

1. Criterii generale de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care în unitatea de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât locuri libere:

Criterii generale de departajare

Documente justificative

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte;
 • existenţa unui frate, a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea;
 • certificat de handicap a copilului în cauză;
 • adeverinţă de la Oficiul tutelar, adeverinţă de la centrul de plasament sau casă de copii;
 • certificat de deces;
 • adeverinţă de confirmare de la Liceul Teoretic Dumbrăveni.

 

-   În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).
-   În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2)

2. Criterii specifice de departajare a copiilor:

Criterii specifice de departajare

Documente justificative

 • cunoaşterea limbii maghiare;
 • copii cu părinţii plecaţi în străinătate, iar copilul este încredinţat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează;
 • copii ai căror părinţi au locul de muncă este în circumscripţia şcolii pentru care optează;
 • copii ai căror bunici au domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează (dovedit cu act de identitate sau act de proprietate).
 • Evaluarea cunoştinţelor de limba maghiara prin joc, desen, cântec.
 • Documente legale din care să reiasă încredinţarea copilului unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii;
 • adeverinţă de la angajator din care să rezulte adresa locului de muncă);
 • act de identitate/act de proprietate

Criteriile generale de departajare se vor aplica cu prioritate fata de criteriile specifice.
Criteriul specific de departajare - de cunoaştere a limbii de predare, va fi aplicat înaintea criteriilor generale de departajare (art.31, alin.4).
În situaţia de departajare se va organiza în data de 16.03.2017 evaluarea cunoştinţelor de limba maghiară, prin joc, desen, cântec.

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada
                          
27 februarie-16 martie 2017
zilnic, în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-vineri)
      sâmbăta  9.00-13.00
          Se vor  introduce în aplicația informatică  datele furnizate de părinte.
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.
Numărul de telefon la care părinții pot apela 0269865673

Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia:
- o fotocopie a actului de identitate propriu
- o fotocopie a certificatului de naștere al copilului

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, alături de documentele menționate părintele depune și o
- copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții depun
- documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10 (5)
În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripţie.
          Vizitarea spaţiilor dedicate activitaţilor claselor pregatitoare  de către parintii interesaţi se poate face în “Ziua porţilor deschise” stabilita pentru fiecare structura de învăţământ dupa cum urmează:

 • Liceul Teoretic Dumbraveni  – 28.02.2017
 • Scoala Gimnazială Şaroş – 02.03.2017
 • Scoala Primara Ernea – 01.03.2017

Informatii referitoare la inscrierea în învăţământul primar se pot obţine şi la telverde - 0 800 816 269.

 

DIRECTOR,
Prof. BOIAN IOAN